Karate Begriffs Aussprache 0540x0281

Lily Onoda vom TouTube-Kanal "Japones con Lily" ist echt klasse und sie erklärt auf eine ganz faszinierende Weise, wie man Japanische Begriffe aus dem Karate korrekt ausspricht. Weitere Videos folgen hoffentlich noch :-)

.

Nr. Name und Link Dauer Inhalt und Begriffe
1 Ukewaza 00:16:05 Karate, Shotokan, Kihon, Jodan, Chudan, Gedan, Uke-Waza, Age-Uke, Soto-Uke, Uchi-Uke, Shuto-Uke, Gedan-Barai und Haiwan-Uke.
2 Keri 00:17:37 Tai-Sabaki, Hikite, Ashi, Keri/Geri,Mae-Geri, Yoko-Geri, Ushiro-Geri, Keage, Kekomi, Mawashi-Geri, Mikazuki-Geri, Tobi-Geri, Hiza-Geri, Kansetsu-Geri, Kakato-Otoshi-Geri, Ashi-Barai und Fumikomi.
3 Tsukiwaza 00:17:58 Tsukiwaza, Seiken, Uraken, Tetsui, Ipponken, Nakadaka, Nukite, Haito, Seiryuto, Teisho, Oizuki, Gyakuzuki, Kizamizuki, Koshi und Sokuto.
4 Standing Positions 00:19:28 Tachi-Kata, Soto-Hachiji-Dachi, Shizentai, Joi, Musobi-Dachi, Heisoku-Dachi, Heiko-Dachi, Renoji-Dachi, Sanchin-Dachi, Neko-Ashi-Dachi, Zenkutsu-Dachi, Kokutsu-Dachi, Fudo-Dachi, Modo-Dachi, Hangetsu-Dachi, Kiba-Dachi und Chiko-Dachi.
5 Basic Katas 00:18:05 Kata, Taikyoku, (Sho-) Dan, Heian, Tekki, Bassai Dai/Sho, Kanku, Jion, Ji'in und Empi.
6 Advanced Kata 00:16:47 Jitte, Hangetsu, Gankaku, Chinte, Sochin, Meikyo, Nijushiho, Unzu, Wankan und Gojushiho.
7 Dojokun 00:21:24 Dojokun Nr. 1 bis Dojokun Nr. 5.
8 Philosophy Naka Sensei 00:20:34
9 Greeting Oss 00:20:30
10 Kiai 00:15:28
11 Kumite 00:18:09 Kumite, Jiyu-Kumite, Gyakusoku-Kumite, Bunkai, Tukui-Waza, Dojo, Karategi, Dogi, Obi, Sensei, Sempei, Dohei, Kohei

.